Báo giá

Tư vấn – thiết kế giải pháp toàn diện trong chuỗi hoạt động quản lý, vận chuyển, xử lý các loại chất thải (nguy hại, công nghiệp, sinh hoạt, ...) phát sinh trong quá trình sản xuất - kinh doanh.