Báo Giá Vận Chuyển Và Xử Lý Chất Thải Nguy Hại Khối Lượng Phát Sinh Hơn 600Kg/Năm

Đơn giá áp dụng cho khách hàng phát sinh chất thải nguy hại hơn 600Kg/năm