Chất thải

Môi Trường Á Châu xem “chất thải là tài nguyên”, “chôn lấp là giải pháp xử lý chất thải cuối cùng” và chuyển dịch sang cung cấp các giải pháp xử lý chất thải bền vững.

Môi Trường Á Châu chú trọng giảm thiểu, phân loại tại nguồn để hạn chế phát sinh chất thải. Khi chất thải phát sinh, Môi Trường Á Châu xem chất thải như nguồn nguyên nhiên liệu sẽ tham gia vào các quy trình sản xuất khác bằng các giải pháp tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý/thu hồi năng lượng.

Chất thải