Báo Giá Vận Chuyển Và Xử Lý Chất Thải Nguy Hại Khối Lượng Phát Sinh Dưới 600Kg/Năm

Đơn giá áp dụng cho khách hàng phát sinh chất thải nguy hại nhỏ hơn hoặc bằng 600Kg/năm