Chính sách pháp luật

Quy trình đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sau khi kết thúc hoạt động

28/07/2023
Bãi chôn lấp chất thải rắn là một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong những năm gần đây. Vì vậy, khi các bãi chôn lấp kết thúc hoạt động (đóng bãi chôn lấp), Chủ ...

Vĩnh Phúc: Phê duyệt "Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường đến năm 2025 , định hướng đến năm 2030"

25/07/2023
Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 3235/QĐ-UBND về việc "Phê duyệt đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Xây dựng Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

24/07/2023
Chiều 19/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp, báo cáo xây dựng Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bình Dương: Ban hành kế hoach phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 - 2025

21/07/2023
Ngày 04/07/2023, UBND Tỉnh Bình Dương ban hành quyết định số 1734/QĐ-UBND về Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 - 2025.

Thái Nguyên: Ban hành Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế

20/07/2023
UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Phê duyệt Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

18/07/2023
Ngày 05/04/2023, UBND Tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND về việc Phê duyệt đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021- 2025 ...

Kế hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

14/07/2023
Ngày 28/03/2023, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 924/QĐ-UBND về “Kế hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030”.

Các chỉ thị khung trong quản lý rác thải nhựa tại Châu Âu

13/07/2023
Các biện pháp liên quan đến quản lý rác thải nhựa được đưa vào Chỉ thị khung về Rác thải được sửa đổi gần đây và Chỉ thị về Bao bì và Rác thải bao bì. Để đạt được mục tiêu tái ...

Bộ Tài chính ban hành thông tư số 38/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

12/07/2023
Ngày 8/6/2023, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 38/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương ...

Kế Hoạch Quản Lý Rác Thải Nhựa Và Rác Thải Nhựa Đại Dương Đến Năm 2030 Trên Địa Bàn Tỉnh Trà Vinh

07/07/2023
Ngày 02/06/2023, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 48/KH-UBND về “Kế Hoạch Quản Lý Rác Thải Nhựa Và Rác Thải Nhựa Đại Dương Đến Năm 2030 Trên Địa Bàn Tỉnh Trà Vinh”.

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam Ban hành " Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025"

07/07/2023
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam Ban hành " Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025"

Hướng dẫn hồ sơ quan trắc môi trường lao động

05/07/2023
Quan trắc môi trường lao động là hồ sơ bắt buộc đối với các đơn vị trong quá trình sản xuất, kinh doanh có sử dụng người lao động. Việc quan trắc định kỳ giúp doanh nghiệp nắm bắt được ...

Quyết định của Bộ Tài Nguyên Môi Trường số 1701/QĐ-BTNMT về quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

28/06/2023
Ngày 26/06/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1701/QĐ-BTNMT về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Bộ ...

Bộ TN&MT ban hành quy trình nội bộ thực hiện 11 thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường

27/06/2023
Ngày 26/6, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã ký ban hành Quyết định số 1701/QĐ-BTNMT về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ ...

Ban hành Thông tư 17/2022/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải

22/06/2023
Ngày 15/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực ...

Ban hành Quyết định số 1012/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án Bảo Vệ Môi Trường Ngành Công Thương Thành Phố Đà Nẵng giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030

21/06/2023
Ngày 17/05/2023, UBND Thành Phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1012/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án Bảo Vệ Môi Trường Ngành Công Thương Thành Phố Đà Nẵng giai đoạn 2021- 2025 và định ...

Ban quản lý khu công nghiệp được ủy quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

13/06/2023
Theo dự thảo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh xem xét, phân cấp thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, ...