Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ TN&MT

Thứ sáu, 17/02/2017, 07:39 GMT+7

Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ TN&MT

Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ TN&MT

Theo Chương trình, Bộ sẽ xây dựng 07 văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 65 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Về lĩnh vực môi trường sẽ xây dựng 05 Thông tư: quy định về đăng ký, kiểm kê khí thải công nghiệp; quy định tiêu chí xác định và việc xác nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường; quy định về cơ chế tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường; hướng dẫn trình tự, thủ tục, nội dung cải tạo, phục hồi môi trường bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sau khi kết thúc hoạt động; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Về lĩnh vực tài nguyên nước sẽ xây dựng 10 Thông tư, tập trung chủ yếu vào việc hoàn thiện các định mức kinh tế - kỹ thuật về lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước; điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; điều tra, đánh giá tài nguyên nước. Bên cạnh đó, lĩnh vực này cũng sẽ xây dựng các Thông tư: sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; hướng dẫn xác định và công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu hồ chứa; quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng; quy định về bảo vệ nước dưới đất.

Bên cạnh đó, Bộ TN& MT tiến hành xây dựng 11 Thông tư hướng dẫn về lĩnh vực địa chất và khoáng sản, 09 Thông tư về lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, 08 Thông tư liên quan đến lĩnh vực đo đạc và bản đồ, 07 Thông tư về lĩnh vực biển và hải đảo và 02 Thông tư hướng dẫn quy trình thành lập bản đồ trong lĩnh vực viễn thám.

Bên cạnh các lĩnh vực quản lý chuyên ngành, năm 2017, Bộ cũng sẽ tập trung xây dựng và ban hành các Thông tư: quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ TN&MT; quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành TN&MT; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT,….

Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường 

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50