Tiêu chí quy mô vốn của dự án đầu tư là chỉ áp dụng cho dự án đầu tư công hay áp dụng cho tất cả các dự án?

Thứ 7, 18/06/2022, 09:58 GMT+7

Đề nghị hướng dẫn tiêu chí quy mô vốn của dự án đầu tư là chỉ áp dụng  cho dự án đầu tư công hay áp dụng cho tất cả các dự án? Thế nào là vùng đất  ngập nước quan trọng? Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại Phụ lục III và IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP là áp dụng cho lúa 02 vụ hay  cả các loại lúa khác? 

tiêu chí môi trường

Trả lời: 

- Về tiêu chí quy mô:  

Tiêu chí quy mô của dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25  Nghị định số 08/2022/NĐ-CP không phải chỉ áp dụng cho riêng dự án đầu tư  công mà được áp dụng cho cả các dự án đầu tư khác khi xem xét, phân loại dự  án đầu tư theo các tiêu chí về môi trường. Trong trường hợp này, quy mô của dự  án đầu tư sẽ được xác định theo các tiêu chí phân loại của pháp luật về đầu tư công, cụ thể: Điều 7, 8, 9 và 10 Luật Đầu tư công; Phụ lục I phần phụ lục ban  hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

- Về quy định vùng đất ngập nước quan trọng:

Tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ quy định về bảo tồn và  sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước đã quy định “Trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng  hợp, tổ chức thẩm định và ban hành Danh mục các vùng đất ngập nước quan  trọng trên phạm vi toàn quốc”. Do đó, vùng đất ngập nước quan trọng được xác định theo danh mục do  Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 

- Về tiêu chí dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa: 

Điểm c khoản 1 Điều 28 Luật BVMT 2020 quy định “đất trồng lúa nước  từ 02 vụ trở lên” là yếu tố nhạy cảm về môi trường; tiêu chí này được hướng dẫn chi tiết tại điểm đ khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP như sau “Dự  án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên  theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đất đai”. 

Do vậy, các trường hợp dự án quy định tại số thứ tự 7 Phụ lục III và số  thứ tự 6 Phụ lục IV là hướng dẫn chi tiết điểm đ khoản 3 và điểm đ khoản 4  Điều 28 Luật BVMT 2020. Trong đó, việc phân định thẩm quyền quyết định  việc chuyển mục đích sử dụng đất là theo pháp luật về đất đai, việc xác định yếu  tố nhạy cảm về môi trường đối với trường hợp này theo quy định tại điểm c  khoản 1 Điều 28 Luật BVMT 2020 nêu trên. 

Nguồn: Tổng cục môi trường

Ý kiến bạn đọc

tin nổi bật