Hướng dẫn thủ tục thẩm định đánh giá sơ bộ tác động môi trường!

Thứ 2, 20/06/2022, 14:36 GMT+7

Tư vấn chính sách pháp luật: Đề nghị hướng dẫn thủ tục thẩm định đánh giá sơ bộ tác động môi trường.  Đánh giá sơ bộ tác động môi trường có thẩm định tại cấp tỉnh hay không? Mời quý vị cùng tham khảo!

đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Trả lời: 

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật BVMT 2020, đánh giá sơ bộ tác động môi trường không phải là thủ tục hành chính được thẩm định riêng mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đồng thời với hồ sơ đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo đó, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường là một phần nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, hồ sơ đề nghị chấp thuận  chủ trương đầu tư và các báo cáo, hồ sơ này sẽ được thẩm định theo trình tự quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư, xây dựng, đầu tư theo phương thức  đối tác công tư. 

- Đối với trường hợp dự án đầu tư nhóm I nhưng thuộc thẩm quyền chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư của địa phương theo pháp luật có liên quan,  thì nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường sẽ được xem xét, thẩm định tại địa phương theo thẩm quyền. 

Đối tượng phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường là dự án thuộc nhóm I và phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư công, đầu tư, xây dựng, đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

Nguồn: Tổng cục môi trường

Ý kiến bạn đọc