Dự án thuộc nhóm I đã được thẩm định ĐTM với kết quả thông qua, có phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường hay không?

Thứ 2, 20/06/2022, 15:35 GMT+7

Tư vấn chính sách pháp luật: Đề nghị hướng dẫn đối với trường hợp dự án đã được thẩm định báo cáo ĐTM với kết quả thông qua có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung trước ngày Nghị định  số 08/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành; tuy nhiên, theo tiêu chí phân loại dự án thì thuộc nhóm I thì chủ dự án có phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường nữa hay không?  Mời quý vị tham khảo!

đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Trả lời: 

- Khoản 2 Điều 29 Luật BVMT 2020 quy định: “Thời điểm đánh giá sơ bộ tác động môi trường được thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, đề xuất chủ trương đầu tư, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng”.  

- Khoản 9 Điều 168 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định: “Dự án đầu tư thuộc nhóm I quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này đã được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi  trường trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành với kết quả thông qua  không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong thời gian 24 tháng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi  hành thì không phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường”. 

Do đó, trường hợp dự án như ý kiến nêu không thuộc đối tượng được miễn thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường quy định tại khoản 9 Điều 168 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP nêu trên. Trong trường hợp này, chủ dự án phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường khi dự án thuộc đối tượng  phải chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp  luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng.

Nguồn: Tổng cục Môi Trường

Ý kiến bạn đọc