Ban hành Quyết định số: 3323/QĐ-BTNMT Về việc đính chính thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ TN&MT!

Thứ 3, 20/12/2022, 09:02 GMT+7

Ngày 01/12/2022 Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Ban hành Quyết định số 3323/QĐ-BTNMT về việc đính chính thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường như sau:

đính chính thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường như sau:

1. Tại khoản 2 Điều 66:

a) Sửa “trước ngày 05 tháng 01…” thành “trước ngày 15 tháng 01…”;

b) Sửa “trước ngày 10 tháng 01…” thành “trước ngày 20 tháng 01…”.

Thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường: Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ báo cáo các cơ quan quy định tại khoản 5 Điều này về công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo; chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp báo cáo các cơ quan quy định tại khoản 5 Điều này về công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) trước ngày 20 tháng 01 của năm tiếp theo.

2. Tại mã chất thải “12 08 - Chất thải từ quá trình sơ chế cơ học chất thải tại nơi phát sinh hoặc trung chuyển” Mục C Mẫu số 01 Phụ lục III:

a) Sửa mã “12 09 09” thành mã “12 08 09”;

b) Sửa mã “12 09 10” thành mã “12 08 10”;

c) Sửa mã “12 09 11” thành mã “12 08 11”;

d) Sửa mã “12 09 12” thành mã “12 08 12”.

3. Tại Điều 3 Phụ lục X, sửa “Giao cho (8) chỉ đạo, theo dõi, giúp (4) xử lý hoặc trình (4) xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn kiểm tra.” thành “Giao cho (9) chỉ đạo, theo dõi, giúp (5) xử lý hoặc trình (5) xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn kiểm tra.”.

4. Tại Điều 4 Phụ lục X, sửa “Các ông (bà) có tên tại Điều 2, (8), (12), (13) và ….” thành “ Các ông (bà) có tên tại Điều 2, (9), (12), (13) và …”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không thể tách rời của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường./.

Nguồn: Môi Trường Á Châu Tổng hợp

Ý kiến bạn đọc