[CHÍNH THỨC] Ban hành thông tư số 02/2022/TT- BTNMT - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường!

Thứ 2, 17/01/2022, 04:05 GMT+7

Ngày 10/01/2022, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đã chính thức ban hành Thông tư số 02/2022/TT- BTNMT - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

thong_tu_02_2022_tt_btnmt

Mời quý độc giả xem chi tiết:

 

Thông tư ban hành có hiệu lực từ ngày 10/01/2022. Đồng nghĩa với việc tiến hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến bảo vệ môi trường như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ. Chi tiết xem tại đây

2. Điều khoản chuyển tiếp 

a, Các mã chất thải nguy hại số 01 04 07, 02 05 01, 03 01 08, 03 02 08, 03 03 08, 03 04 08, 03 05 08, 03 06 08, 03 07 08, 04 02 04, 10 02 03, 12 06 06 12 06 07, 12 06 08, 12 07 05 tại Danh mục mã chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại được thay thế bằng mã chất thải nguy hại số 12 06 05 quy định tại mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

b, Cơ sở đã đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại có các mã chất thải nguy hại quy định tại khoản 1 Điều này trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được sử dụng các mã chất thải nguy hại này và được phép chuyển giao cho cơ sở xử lý chất thải nguy hại được cấp phép xử lý mã chất thải nguy hại số 12 06 05 cho đến khi được cấp giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường.

c, Cơ sở đã được cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại (giấy phép môi trường thành phần) có các mã chất thải nguy hại quy định tại khoản 1 điều này trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thu gom, xử lý các mã chất thải nguy hại này và mã chất thải nguy hại số 12 06 05 cho đến khi giấy phép môi trường thành phần hết hiệu lực.

d, Kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành, chủ nguồn thải chất thải nguy hại, cơ sở xử lý chất thải nguy hại sử dụng mã chất thải nguy hại số 12 06 05 cho các mã chất thải quy định tại khoản 1 điều này. 

3. Kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành các thông tư sau hết hiệu lực thi hành:

a, Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi Trường quy định chi tiết việc phẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận;

b, Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển;

c, Thông tư số 35/2015/TT- BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao;

d, Thông tư số 36/2015/TT- BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về quản lý chất thải nguy hại;

đ, Thông tư số 38/2015/TT- BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

e, Thông tư số 43/2015/TT- BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường;

g, Thông tư số 19/2016/TT- BTNMT ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường;

h, Thông tư số 31/2016/TT- BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

i, Thông tư số 34/2017/TT- BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ;

k, Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

4. Kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành mục 2.2.1 của QCVN 36:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển ban hành kèm theo thông tư số 42/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hết hiệu lực thi hành. 

Nguồn: Môi Trường Á Châu

Ý kiến bạn đọc