1900 54 54 50
English

Mẫu Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường

Thứ sáu, 17/01/2020, 11:09 GMT+7

Báo cáo quản lý chất thải định kỳ là hồ sơ báo cáo định kỳ hàng năm mà Doanh nghiệp phải thực hiện để báo cáo đến Sở Tài Nguyên & Môi Trường về tình hình phát sinh, quản lý, bàn giao chất thải (chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, ...) đến đơn vị có chức năng phù hợp xử lý trong năm. Trong đó,cụ thể kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12, và doanh nghiệp sẽ phải nộp trước ngày 31/01 của năm tiếp theo.

 

Xem thêm:


Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường ngày 13/05/2019, quy định về việc thực hiện báo cáo quản lý chất thải định kỳ hàng năm đối với chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường với biểu mẫu như sau:

Văn bản đính kèm:


Phụ lục V

CÁC MẪU BÁO CÁO QUẢN LÝ CTRSH VÀ CTRCNTT

(Kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ)

 

Mẫu số 03

Báo cáo quản lý CTRSH và CTRCNTT của chủ nguồn thải

 

 (1)

 
   

Số:...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Địa danh), ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO

Quản lý CTRSH và CTRCNTT (từ ngày 01/01/... đến 31/12/...)

Kính gửi: (2)

1. Phần khai chung:

1.1. Chúng tôi là (1):...... Địa chỉ:...... Điện thoại:......... Fax:......... E-mail:.........

1.2. Cơ sở phát sinh (theo từ cơ sở): (Tên, địa chỉ, điện thoại, Fax, E-mail)

2. Tình hình phát sinh, quản lý CTRSH, CTRCNTT trong kỳ báo cáo:....

3. Kế hoạch quản lý CTRSH, CTRCNTT trong kỳ báo cáo tới (trừ trường hợp chủ nguồn thải có thời gian hoạt động dưới 01 năm):................

4. Thống kê chất thải phát sinh (Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTRSH, CTRCNTT thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

a) Thống kê CTRSH:

TT

Nhóm CTRSH

Số lượng (kg)

Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRSH

Ghi chú

1

 

 

 

 

3

Tổng khối lượng

 

 

 

b) Thống kê CTRCNTT (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất):

TT

Nhóm CTRCNTT

Số lượng (kg)

Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRCNTT

Ghi chú

1

Sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất

 

 

 

2

Phải xử lý

 

 

 

3

 

 

 

 

       5. Biên bản bàn giao và bản sao Hợp đồng chuyển giao CTRSH, CTRCNTT với các chủ thu gom, vận chuyển, chủ xử lý đã sử dụng trong kỳ báo cáo vừa qua và các vấn đề khác (Lưu ý sắp xếp thành từng bộ gồm bản sao hợp đồng kèm theo các biên bản bàn giao tương ứng, lần lượt theo số chứng từ).

Nơi nhận:                                                              

- Như trên;                                           

- ....

 

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên chủ nguồn thải CTRSH, CTRCNTT;

(2) Sở Tài nguyên và Môi trường.

                                                                                                                                               

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50