Video quy định - VBPL

Hướng dẫn thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Thứ 3, 03/08/2021, 12:58 GMT+7

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường lần đầu tiên được đề cập đến tại Điều 37, thông tư số 25/2019/TT-BTNMT.

Theo đó, các loại báo cáo định kỳ (bao gồm báo cáo quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động liên tục, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu, kết quả giám sát và phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản) của cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được tích hợp thành Báo cáo công tác bảo vệ môi trường.


tin nổi bật