1900 54 54 50
English
Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)|Hướng dẫn thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020|Sơ đồ tổng quát công tác quản lý môi trường tại doanh nghiệp - cập nhật mới nhất năm 2020!|Giải pháp chuyên biệt quản lý chất thải ngành may mặc dành cho nhà máy|Môi Trường Á Châu - Công bố website báo giá chất thải online (phiên bản 2020)|Câu chuyện cuối tuần - Hướng về miền Trung: Thầy, trò và tâm thư nơi rốn lũ!|Citenco và PRO Việt Nam hợp tác xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý chất thải tái chế|Hồ sơ môi trường mới năm 2020: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là gì?|Chất thải nguy hại - phần 1: Chất thải nguy hại là gì? Mã CTNH là gì? Hướng dẫn tra cứu mã chất thải nguy hại|Sửa đổi Thông tư 36/2015/TT-BTNMT để đảm bảo quản lý chặt chẽ chất thải nguy hại|THÔNG BÁO - TÌM ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN|[THÔNG BÁO] - Miễn phí chi phí vận chuyển chất thải trong năm 2020 - đồng hành cùng Doanh nghiệp trước các ảnh hưởng của dịch bệnh do virus corona|[THÔNG BÁO] - Hỗ trợ chi phí vận chuyển chất thải, đồng hành cùng Doanh nghiệp chống dịch bệnh do virus Corona|Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 theo thông tư 25/2019/TT-BTNMT|Câu chuyện cuối tuần - Thành công, những gì bạn thấy chỉ mới "bề nổi của tảng băng trôi"!!|Danh sách biểu mẫu thông tư 25/2019/TT-BTNMT: hồ sơ, thủ tục, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, ...|Ban hành Thông tư 25/2019/TT-BTNMT - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP|Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TNMT năm 2019|Mẫu Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường|Infographic - Hướng dẫn thực hiện Báo cáo quản lý chất thải định kỳ dành cho doanh nghiệp|Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn: khẩn trương tìm giải pháp đột phá

Doanh nghiệp trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo thông tư 25/2019/TT-BTNMT như thế nào?

Thứ hai, 20/04/2020, 15:40 GMT+7

Theo thông tư số 25/2019/TT-BTNMT, các báo cáo quan trắc định kỳ, quan trắc tự động liên tục, báo cáo quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu, ... sẽ được lồng ghép trong cùng một Báo cáo công tác bảo vệ môi trường và chính thức áp dụng hình thức báo cáo này kể từ kỳ báo cáo năm 2020.

Ngày 10/03/2020, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đã ban hành văn bản số 619 /BQL-MT - về việc hướng dẫn doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Xem văn bản tại đâysố 619 /BQL-MT

Môi Trường Á Châu trích dẫn toàn bộ văn bản đến Doanh nghiệp hoạt động tại các Khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:


Căn cứ pháp lý

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; Điều 37 và Khoản 4, Khoản 5 Điều 40 của Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT, các báo cáo quan trắc định kỳ, quan trắc tự động liên tục, báo cáo quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu sẽ được lồng ghép trong cùng một Báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Đối tượng, tần suất, thời gian nộp Báo cáo:

- Đối tượng thực hiện: tất cả chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp.

- Tần suất Báo cáo: 01 lần/năm (kỳ Báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm).

- Thời gian nộp Báo cáo: trước 31 tháng 01 của năm tiếp theo của kỳ Báo cáo. Báo cáo lần đầu gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

Ví dụ: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 thì kỳ Báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời gian nộp Báo cáo là trước ngày 31 tháng 01 năm 2022.

3. Biểu mẫu Báo cáo: Phụ lục VI của Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT. Báo cáo và các tài liệu liên quan đến Báo cáo phải được lưu giữ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.

Tải: Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 theo thông tư 25/2019/TT-BTNMT

Nơi nộp Báo cáo:

- Cơ quan phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ pháp lý về môi trường tương đương.

- Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Hướng dẫn về đối tượng, tần suất quan trắc môi trường định kỳ

Quan trắc khí thải:

Đối tượng quan trắc, tần suất quan trắc được quy định tại Khoản 1 Điều 47 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định 18/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 23 Điều 3 của Nghị định 40/2014/NĐ-CP. Lưu ý: doanh nghiệp chịu trách nhiệm tự xác định lưu lượng và quy mô sản xuất để đối chiếu như bảng sau:

Đối tượng

Tần suất quan trắc

Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và có tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ 5.000 mỏ khí thải/giờ trở lên (theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải)

03 tháng/ lần

Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và có tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ 5.000 m3 khí thải/giờ trở lên (theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải)

06 tháng/ lần

Tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường dưới 5.000 m khí thải/giờ trở lên (theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải)

Miễn quan trắc

Quan trắc nước thải:

+ Doanh nghiệp đã đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu chế xuất, Khu công nghiệp: thực hiện quan trắc theo quy định của Công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp nếu phát sinh nước thải từ 20 m3/ngày trở lên và thông báo kết quả quan trắc nước thải cho Công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp.

Doanh nghiệp phát sinh nước thải dưới 20 m3/ngày sẽ được miễn quan trắc.

+ Doanh nghiệp xả thải trực tiếp ra môi trường: quan trắc theo Giấy phép xả thải do cơ quan chức năng cấp

Quan trắc bùn thải, chất thải rắn có chứa thành phần nguy hại loại một sao (*) để quản lý như chất thải thông thường

Đối tượng

Tần suất quan trắc

Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

03 tháng/ lần

Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

06 tháng/ lần

Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng được miễn hồ sơ môi trường

01 năm/lần

Ban Quản lý thông báo đến các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp để biết và thực hiện theo đúng quy định.Lưu ý: doanh nghiệp chịu trách nhiệm tự xác định quy mô sản xuất để đối chiếu.


TT_25_2019_-_HUONG_DAN_NGHI_DINH_40

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50
DMCA.com Protection Status