Danh sách biểu mẫu thông tư 25/2019/TT-BTNMT: hồ sơ, thủ tục, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, ...

Thứ 7, 15/02/2020, 10:38 GMT+7

TT_25_2019_-_HUONG_DAN_NGHI_DINH_40

Các nội dung quy định chi tiết tại thông tư 25/2019/TT-BTNMT bao gồm:

a) Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

b) Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản;

c) Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;

d) Điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

đ) Công bố sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường;

e) Tiêu chí lựa chọn, thẩm định công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

g) Đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt;

h) Quản lý chất lượng môi trường;

i) Quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

k) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Danh sách các biểu mẫu được ban hành kèm theo thông tư 25/2019/TT-BTNMT:

 

Số hiệu

Tên biểu mẫu

File đính kèm

PHỤ LỤC I

CÁC MẪU VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

 

Mẫu số 01

  01a. Mẫu cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với chiến lược, quy hoạch

Download

01b. Mẫu văn bản thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Download

Mẫu số 02

     02a. Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược/báo cáo đánh giá tác động môi trường

Download

     02b. Mẫu văn bản của cơ quan thẩm định gửi cơ quan, tổ chức, chuyên gia/ cán bộ khoa học lấy ý kiến thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc lấy ý kiến chuyên gia/ cán bộ khoa học để điều chỉnh quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Download

  02c. Mẫu quyết định phê duyệt điều chỉnh nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Download

   02d. Mẫu biên bản thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án sau khi lấy kiến của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia/ cán bộ khoa học hoặc sau khi lấy ý kiến chuyên gia/ cán bộ khoa học để điều chỉnh quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Download

Mẫu số 03

   Mẫu bản nhận xét về báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

 

03a. Mẫu bản nhận xét về báo cáo đánh giá môi trường chiến lược dành cho thành viên hội đồng không phải ủy viên phản biện

Download

 03b. Mẫu bản nhận xét về báo cáo đánh giá môi trường chiến lược dành cho thành viên hội đồng của ủy viên phản biện

Download

Mẫu số 04

   Mẫu cấu trúc và nội dung cụ thể báo cáo đánh giá tác động môi trường

Download

Mẫu số 05

   Mẫu biên bản khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án

Download

Mẫu số 06

  Mẫu bản nhận xét báo cáo đánh giá tác động môi trường

Download

   06a. Mẫu bản nhận xét báo cáo đánh giá tác động môi trường dành cho ủy viên hội đồng không phải ủy viên phản biện/cơ quan, tổ chức, chuyên gia/ cán bộ khoa học đƣợc lấy ý kiến

Download

   06b. Mẫu bản nhận xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của ủy viên phản biện

Download

Mẫu số 07

   Mẫu phiếu thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược/ báo cáo đánh giá tác động môi trường

Download

Mẫu số 08

  Mẫu thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Download

Mẫu số 09

Mẫu biên bản phiên họp của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược/ báo cáo đánh giá tác động môi trường

Download

PHỤ LỤC II

CÁC MẪU VỀ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

Mẫu số 01

Hướng dẫn nội dung cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

 

Download

PHỤ LỤC III

CÁC MẪU VỀ KIỂM TRA, XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CỦA DỰ ÁN

 

Mẫu số 01

Mẫu quyết định cử cán bộ/ thành lập đoàn kiểm tra các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành để vận hành thử nghiệm và giám sát quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Download

Mẫu số 02

Mẫu biên bản kiểm tra công trình xử lý chất thải đã hoàn thành để vận hành thử nghiệm

Download

Mẫu số 03

Mẫu quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành

Download

Mẫu số 04

Mẫu bản nhận xét, đánh giá việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường của thành viên đoàn kiểm tra

Download

Mẫu số 05

Mẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành

Download

Mẫu số 06

Mẫu biên bản kiểm tra việc chủ dự án khắc phục các tồn tại của công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành

Download

PHỤ LỤC IV

VĂN BẢN VỀ KIỂM TRA XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

 

Mẫu số 01

Mẫu quyết định thành lập đoàn kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Download

Mẫu số 02

Mẫu quyết định cử cán bộ/ thành lập đoàn kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với dự án vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

Download

Mẫu số 03

Mẫu biên bản kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của dự án vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

Download

Mẫu số 04

Mẫu bản nhận xét điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Download

Mẫu số 05

Mẫu biên bản kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Download

Mẫu số 06

Mẫu biên bản kiểm tra việc khắc phục các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Download

Mẫu số 07

Mẫu quyết định thành lập đoàn đánh giá năng lực của tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Download

Mẫu số 08

Mẫu bản nhận xét, đánh giá năng lực của tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Download

Mẫu số 09

Mẫu biên bản đánh giá năng lực của tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Download

Mẫu số 10

Mẫu quyết định chứng nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Download

PHỤ LỤC V

 

 

Mẫu số 01

Quy trình điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực có khả năng bị ô nhiễm

Download

Mẫu số 02

Quy trình điều tra, đánh giá chi tiết khu vực bị ô nhiễm tồn lưu

Download

Mẫu số 03

Danh mục và mức độ nguy hại của các chất gây ô nhiễm tồn lưu

Download

Mẫu số 04

Nội dung chi tiết phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường

Download

 

PHỤ LỤC VI

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Download


*Cập nhật hướng dẫn và áp dụng thông tư 25/2019/TT-BTNMT tại Doanh nghiệp, cũng như với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sẽ được Môi Trường Á Châu đưa cụ thể trong bản tin tiếp theo.

Mọi thắc mắc, góp ý và cần hỗ trợ tư vấn pháp luật môi trường, Quý vị vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 50 (909 vnđ/phút) hoặc gửi về email: info@moitruongachau.com - website: www.moitruongachau.com.

- Môi Trường Á Châu -

tin nổi bật