Báo Giá Vận Chuyển Và Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Cồng Kềnh Phát Sinh Hơn 2000kg/Chuyến

Đơn giá áp dụng cho khách hàng phát sinh chất thải Cồng kềnh sinh hơn 2000kg/Chuyến