1900 54 54 50
English

Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT (Phần 2)

Thứ hai, 15/01/2018, 16:18 GMT+7

Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT (Phần 2)

Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT (Phần 2)

Như bản tin trước, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ TN&MT quy định: “chủ nguồn thải lập Báo cáo quản lý chất thải nguy hại (BCQLCTNH) định kỳ hàng năm theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) Thông tư 36/2015/TT-BTNMT”.

(TÊN CHỦ NGUỒN THẢI)

____________

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ......

BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI NĂM ...

(từ ngày ... /... /...... đến ... / ... /......)

Kính gửi: (Tên CQQLCNT)

1. Phần khai chung:

1.1. Tên chủ nguồn thải:

Địa chỉ văn phòng:

Điện thoại:              Fax:                 E-mail:

Mã số QLCTNH (nếu không có thì thay bằng số Đăng ký kinh doanh đối với tổ chức hoặc Chứng minh nhân dân đối với cá nhân):

1.2. Cơ sở phát sinh CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở):

Tên cơ sở (nếu có):

Địa chỉ cơ sở:

Điện thoại:                   Fax:                 E-mail:

2. Tình hình chung về phát sinh và quản lý CTNH tại cơ sở trong kỳ báo cáo vừa qua:

3. Kế hoạch quản lý CTNH trong kỳ báo cáo tới (trừ trường hợp chủ nguồn thải có thời gian hoạt động dưới 01 năm):

4. Các vấn đề khác:

Người có thẩm quyền ký

                                                (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Phụ lục 1: Thống kê chất thải phát sinh

(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

a. Thống kê CTNH (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất):

Tên chất thải

Mã CTNH

Số lượng (kg)

Phương pháp xử lý (i)

Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH

Ghi chú

Kỳ báo cáo

Cả năm

 

 

 

(trường hợp báo cáo cuối năm)

 

(tên và mã số QLCTNH)

 

Ví dụ: Tự xử lý; xuất khẩu; tái sử dụng trực tiếp

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số lượng

 

 

 

 

 

 

(i) Trừ trường hợp tái sử dụng trực tiếp, ghi ký hiệu của phương pháp xử lý đã áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); TH (Trung hoà); PT (Phân tách/chiết/lọc/kết tủa); OH (Oxy hoá); SH (Sinh học);  ĐX (Đồng xử lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô lập/đóng kén); C (Chôn lấp); Khác (ghi rõ tên phương pháp).

a1) Thống kê các CTNH được xuất khẩu (nếu có):

Tên chất thải

Mã CTNH

Mã Basel

Số lượng (kg)

Đơn vị vận chuyển xuyên biên giới

Đơn vị xử lý ở nước ngoài

Kỳ báo cáo

Cả năm

 

 

 

 

 

(tên, địa chỉ)

(tên, địa chỉ)

Tổng số lượng

 

 

 

 

 

 

a2) Thống kê các CTNH được tái sử dụng trực tiếp (nếu có):

Tên chất thải

Mã CTNH

Số lượng (kg)

Phương thức tái sử dụng trực tiếp

Chủ tái sử dụng

Kỳ báo cáo

Cả năm

 

 

 

 

 

(tên, địa chỉ)

Tổng số lượng

 

 

 

 

 

b. Thống kê chất thải thông thường:

Tên chất thải

Số lượng (kg)

Phương pháp xử lý hoặc tái sử dụng

Đơn vị xử lý hoặc tái sử dụng

Kỳ báo cáo

Cả năm

 

 

 

 

(tên, địa chỉ)

Tổng số lượng

 

 

 

 

Phụ lục 2: Tất cả các liên Chứng từ CTNH và bản sao Hợp đồng chuyển giao CTNH với (các) chủ hành nghề QLCTNH đã sử dụng trong kỳ báo cáo vừa qua (để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi và xác nhận)

(Lưu ý sắp xếp thành từng bộ gồm bản sao hợp đồng kèm theo các liên Chứng từ tương ứng sắp xếp lần lượt theo số chứng từ)

>>Xem thêm: 5 điều Doanh nghiệp cần biết về Báo cáo quản lý chất thải nguy hại!

Với mẫu BCQLCTNH trên, Quý Doanh nghiệp có thể tự lập cho mình một báo cáo theo đúng quy định của pháp luật. Nếu có vướng mắc, Quý Doanh nghiệp vui lòng xem thêm các bài viết trên website www.moitruongachau.com hoặc liên hệ 1900 54 54 50 để gặp trực tiếp nhân viên tư vấn của Môi Trường Á Châu!

>>Xem thêm: Bảng giá vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại ≤ 600 Kg/năm

>>Xem thêm: Bảng giá vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp

---Môi Trường Á Châu---

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50