Legal Documents

Phê duyệt “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050”
 • Số hiệu: 896/QĐ-TTg
 • Date: 26/07/2022
 • Trạng thái: Effective
 • Số hiệu: 45/2022/NĐ-CP
 • Date: 07/07/2022
 • Trạng thái: Effective
 • Số hiệu: 01/2022/QĐ-TTg
 • Date: 18/01/2022
 • Trạng thái: Effective
Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/1/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
 • Số hiệu: 06/2022/NĐ-CP
 • Date: 07/01/2022
 • Trạng thái: Effective
Elaboration of several articles of the law on environmental protection
 • Số hiệu: 08/2022/ND-CP
 • Date: 29/06/2022
 • Trạng thái: Effective