Legal Documents

 • Số hiệu: 63/TB-BTNMT
 • Date: 26/03/2024
 • Trạng thái: Effective
Vào ngày 21/02/2024, nhằm tăng cường công tác quản lý và giảm thiểu tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc thực hiện Phân loại, thu gom, tái chế chất ...
 • Số hiệu: 62/KH-UBND
 • Date: 21/02/2024
 • Trạng thái: Effective
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 23/01/2024 của UBND huyện Quỳnh Lưu về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, UBND huyện ban hành kế hoạch phân loại, thu gom, tái chế chất thải sinh hoạt đối với vỏ hợp sữa đã qua ...
 • Số hiệu: 59/KH-UBND
 • Date: 22/03/2024
 • Trạng thái: Effective
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 6/2/2024 phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 • Số hiệu: 161/QĐ-TTg
 • Date: 06/02/2024
 • Trạng thái: Effective
 • Số hiệu: 86/TB-BTNMT
 • Date: 20/02/2024
 • Trạng thái: Effective