Legal Documents

Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30/10/2023. Nội dung chính gồm 17 Điều quy định về việc cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu ...
 • Số hiệu: 15/2023/TT-BTNMT
 • Date: 30/10/2023
 • Trạng thái: Effective
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 3257/QĐ-BTNMT về Ban hành tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam đối với Bao bì nhựa thân thiện với môi trường ngày 07/11/2023. Môi Trường Á Châu kính mời Quý vị xem chi tiết tại file đính kèm.
 • Số hiệu: 3257/QĐ-BTNMT
 • Date: 07/11/2023
 • Trạng thái: Effective
Thực hiện khoản 5 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020, ngày 02/11/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại Công văn số ...
 • Số hiệu: 9368/BTNMT-KSONMT
 • Date: 04/11/2023
 • Trạng thái: Effective
Ngày 31/10/2023, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 65/2023/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2023.
 • Số hiệu: 65/2023/TT-BTC
 • Date: 02/11/2023
 • Trạng thái: Effective
UBND thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang vừa ban hành kế hoạch số 102/KH-UBND về Thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.
 • Số hiệu: 102/KH-UBND
 • Date: 02/11/2023
 • Trạng thái: Effective