Legal Documents

Về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM (Hepza) tổ chức tiếp nhận nhận hồ sơ, thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi ...
 • Số hiệu: 3024/BQL-MT
 • Date: 24/10/2022
 • Trạng thái: Effective
Phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Số hiệu: 2628/QĐ-BTNMT
 • Date: 11/10/2022
 • Trạng thái: Effective
Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14/01/ 2022 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ...
 • Số hiệu: 2787/QĐ-BTNMT
 • Date: 24/10/2022
 • Trạng thái: Effective
Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
 • Số hiệu: 25/2021/QH15
 • Date: 28/07/2021
 • Trạng thái: Effective
Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
 • Số hiệu: 1689/QĐ-TTg
 • Date: 11/10/2021
 • Trạng thái: Effective