Tổng quan hồ sơ, thủ tục Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Friday, 19/11/2021, 10:40 GMT+7

Tài liệu được biên soạn dựa theo các văn bản pháp luật hiện hành. Mời Quý vị đón xem bản tin cập nhật về các quy định mới theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2022.

Tổng quan

Hồ sơ Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (viết tắt là ĐTM) là hồ sơ do chủ đầu tư dự án thực hiện nộp lên CQCN, trong đó phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể, để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
  Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
  Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
  Thông tư 25/2019/TT-BTNMT  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2019.
 • Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Danh mục dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Trường hợp dự án lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) mới: Theo cột (3), Phụ lục II - Danh mục dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, Khoản 3, Mục I, Phụ lục Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Trường hợp dự án lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM): Theo khoản 6 "Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường", điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Cấu trúc nội dung và biểu mẫu hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Mẫu số 04 - Cấu trúc và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, Phụ lục VI Các mẫu văn bản thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại  Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Mời Quý vị tải về, TẠI ĐÂY.

Trình tự thủ tục thực hiện hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Bước 1. Nộp hồ sơ

Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đến Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định (gọi là cơ quan thẩm định).

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ

Cơ quan thẩm định xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, cơ quan thẩm định phải có văn bản thông báo cho chủ dự án.

 Bước 3. Thẩm định hồ sơ

 • Thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua Hội đồng thẩm định hoặc thông qua việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan.
 • Trong quá trình thẩm định (trong trường hợp cần thiết), cơ quan thẩm định được tiến hành các hoạt động: kiểm tra, khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án; lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia liên quan; tổ chức họp chuyên gia theo chuyên đề.
 • Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện và gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, gồm:

 + 01 văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết quả thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía dưới của từng trang hoặc đóng dấu giáp lai báo cáo kể cả phụ lục với số lượng đủ để gửi tới các địa chỉ quy định tại khoản 13 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP đã được sửa đổ, bổ sung bởi Nghị định số 40/2019/NĐ-CP kèm theo 01 đĩa CD trong đó chứa 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (bao gồm cả phụ lục).

 Bước 4. Phê duyệt và gửi kết quả

Cơ quan thường trực thẩm định trình UBND cấp tỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường do chủ dự án gửi đến. UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do.

UBND cấp tỉnh gửi quyết định phê duyệt và báo cáo đánh giá tác động môi trường đến chủ dự án; Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, UBND cấp xã xã nơi thực hiện dự án; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý các khu công nghiệp đối với dự án thực hiện trong khu công nghiệp.

Thời hạn có Quyết định phê duyệt

75 - 90 ngày làm việc

Kết quả hồ sơ

Giấy quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Giấy quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thực tế một dự án tại tỉnh Long An (Nguồn: Môi Trường Á Châu)


Trách nhiệm của cơ sở sau khi được cấp Giấy quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Tiếp thu đầy đủ các nội dung, yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường vào dự án đầu tư, dự án đầu tư xây dựng.

2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã lấy ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tổ chức niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp được miễn tham vấn theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Luật bảo vệ môi trường.

3. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu quy định tại Điều 26 và Điều 27 Luật bảo vệ môi trường.

4. Trong quá trình triển khai xây dựng dự án, chủ dự án có những thay đổi quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và chỉ được thực hiện thay đổi sau khi có quyết định chấp thuận về môi trường của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau:

a) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp có bổ sung ngành nghề đầu tư loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thuộc nhóm III Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Tăng quy mô, công suất; thay đổi công nghệ của dự án thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này mà không thuộc trường hợp phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này.”


Quy định về xử phạt vi phạm hành chính

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ phê duyệt:

 • Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.
 • Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt

 • Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.
 • Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định.

(Căn cứ điều 09 và điều 11 tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP)


Bài viết được tổng hợp, biên tập bởi Công ty Môi Trường Á Châu, với mục đích hỗ trợ các nội dung căn bản nhất về quy định pháp luật môi trường đến Khách hàng, Cơ quan, Tổ chức, Cá nhân,… Nội dung này chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế quy định pháp luật hiện hành và đây không phải là văn bản tư vấn chính thức của Môi Trường Á Châu dành riêng cho bất cứ trường hợp hoặc dự án cụ thể nào.

Trường hợp Quý Khách hàng cần tư vấn chuyên sâu cho trường hợp cụ thể, vui lòng liên hệ các kênh chính thức của Chúng tôi qua hotline 1900 545450 – 033 835 1122 hoặc để lại yêu cầu tại www.moitruongachau.com.
Reviews