Các chất thải nguy hại thường gặp của cơ sở khám chữa bệnh: Bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa!

Thursday, 28/07/2022, 09:37 GMT+7

 

MÃ CTNH

TÊN CHẤT THẢI NGUY HẠI

13 01 01

Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn)

Wastes whose collection and disposal is subject to special requirements in order to prevent infection (including sharps)

13 01 02

Hoá chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại

Chemicals consisting of or containing hazardous substances

13 01 03

Dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải

Cytotoxic and cytostatic medicines

13 01 04

Chất hàn răng amalgam thải

Amalgam waste from dental care

13 01 05

Chất thải không yêu cầu thu gom, xử lý đặc biệt để ngăn ngừa lây nhiễm

Wastes whose collection and disposal is not subject to special requirements in order to prevent infection (for example dressings, plaster casts, linen, disposable clothing, diapers)

13 01 06

Hoá chất thải khác với các loại trên

Chemicals other than those mentioned above

13 01 07

Dược phẩm không có thành phần gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải

Medicines other than those mentioned above

13 03 01

Các bình chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoàn toàn

Pressure containers containing gas

13 03 02

Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thuỷ ngân (như nhiệt kế)

Waste and discarded equipment containing mercury and heavy metal (thermometer, sphygmomanometer)

13 03 03

Các bình chứa áp suất bảo đảm rỗng hoàn toàn không dính CTNH

Completely empty pressure containers without other hazardous wastes

19 01 01

Dung dịch thải thuốc hiện ảnh và tráng phim gốc nước

Water-based developer and activator solutions

18 01 04

Bao bì cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải bằng các vật liệu khác (như composit)

Composite and other materials packaging (containing harzardous substance)

12 06 05

Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp

Sludges containing hazardous substances from treatment of industrial waste water

Reviews