1900 54 54 50
English
Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)|Hướng dẫn thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020|Sơ đồ tổng quát công tác quản lý môi trường tại doanh nghiệp - cập nhật mới nhất năm 2020!|Giải pháp chuyên biệt quản lý chất thải ngành may mặc dành cho nhà máy|Môi Trường Á Châu - Công bố website báo giá chất thải online (phiên bản 2020)|Câu chuyện cuối tuần - Hướng về miền Trung: Thầy, trò và tâm thư nơi rốn lũ!|Citenco và PRO Việt Nam hợp tác xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý chất thải tái chế|Hồ sơ môi trường mới năm 2020: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là gì?|Chất thải nguy hại - phần 1: Chất thải nguy hại là gì? Mã CTNH là gì? Hướng dẫn tra cứu mã chất thải nguy hại|Sửa đổi Thông tư 36/2015/TT-BTNMT để đảm bảo quản lý chặt chẽ chất thải nguy hại|THÔNG BÁO - TÌM ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN|[THÔNG BÁO] - Miễn phí chi phí vận chuyển chất thải trong năm 2020 - đồng hành cùng Doanh nghiệp trước các ảnh hưởng của dịch bệnh do virus corona|[THÔNG BÁO] - Hỗ trợ chi phí vận chuyển chất thải, đồng hành cùng Doanh nghiệp chống dịch bệnh do virus Corona|Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 theo thông tư 25/2019/TT-BTNMT|Câu chuyện cuối tuần - Thành công, những gì bạn thấy chỉ mới "bề nổi của tảng băng trôi"!!|Danh sách biểu mẫu thông tư 25/2019/TT-BTNMT: hồ sơ, thủ tục, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, ...|Ban hành Thông tư 25/2019/TT-BTNMT - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP|Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TNMT năm 2019|Mẫu Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường|Infographic - Hướng dẫn thực hiện Báo cáo quản lý chất thải định kỳ dành cho doanh nghiệp|Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn: khẩn trương tìm giải pháp đột phá
Văn bản pháp luật môi trường

Để hỗ trợ một cách tốt nhất, giúp Doanh nghiệp chủ động trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật về môi trường cần thiết cho quá trình hoạt động sản xuất, Môi Trường Á Châu cung cấp bảng tổng hợp Một số hồ sơ môi trường thường gặp & các văn bản pháp luật liên quan, Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

1. MỘT SỐ HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG THƯỜNG GẶP & CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

STT

Số/Ký hiệu

Trích yếu

Ngày bắt đầu có hiệu lực

Tình trạng hiệu lực

BÁO CÁO GIÁM SÁT/BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

1

Luật BVMT số 55/2014/QH13

Luật Bảo vệ môi trường

01/01/2015

Còn hiệu lực

2

Thông tư 43/2015/TT-BTNMT

Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

01/12/2015

Còn hiệu lực

3

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT

Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

01/12/2016

Còn hiệu lực

4

Thông tư 04/2012/TT-BTNMT

Về quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

25/06/2012

Còn hiệu lực

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1

Luật BVMT số 55/2014/QH13

Luật Bảo vệ môi trường

01/01/2015

Còn hiệu lực

2

Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

01/04/2015

Còn hiệu lực

3

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

15/07/2015

Còn hiệu lực

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT/ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

1

Luật BVMT số 55/2014/QH13

Luật Bảo vệ môi trường 01/01/2015 Còn hiệu lực
2

Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 01/04/2015 Còn hiệu lực
3

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản 15/07/2015 Còn hiệu lực

BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO ĐỀ ÁN CHI TIẾT/ THEO ĐÁNH GIÁ TÁC  ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1

Luật BVMT số 55/2014/QH13

Luật Bảo vệ môi trường

01/01/2015

Còn hiệu lực

2

Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

01/04/2015

Còn hiệu lực

3

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

15/07/2015

Còn hiệu lực

4

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

15/07/2015

Còn hiệu lực

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI/BÁO CÁO QUẢN LÝ LẦN ĐẦU

1

Luật BVMT số 55/2014/QH13

Luật Bảo vệ môi trường

01/01/2015

Còn hiệu lực

2

Nghị định 38/2015/NĐ-CP

Về quản lý chất thải và phế liệu

15/06/2015

Còn hiệu lực

3

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

Về quản lý chất thải nguy hại

01/09/2015

Còn hiệu lực

HỒ SƠ XẢ THẢI, HỒ SƠ KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

1

Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13

Luật tài nguyên nước

01/01/2013

Còn hiệu lực

2

Nghị định  201/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

01/02/2014

Còn hiệu lực

3

Thông tư 27/2014/TT-BTNMT

Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

15/07/2014 Còn hiệu lực

 

2. BỘ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG

STT

Số/Ký hiệu

Trích yếu

Ngày bắt đầu có hiệu lực

Tình trạng

QUY CHUẨN VỀ KHÔNG KHÍ

1

QCVN 05:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

01/01/2014

Còn hiệu lực

2

QCVN 51:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép

01/01/2014

Còn hiệu lực

3

QCVN 46:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng

18/02/2013

Còn hiệu lực

4

QCVN 30:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp 15/02/2011 Còn hiệu lực

5

QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh 01/01/2010 Còn hiệu lực

6

QCVN 23:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng

01/01/2010

Còn hiệu lực

7

QCVN 22:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện

01/01/2010

Còn hiệu lực

8

QCVN 21:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học

01/01/2010

Còn hiệu lực

9

QCVN 20:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

01/01/2010

Còn hiệu lực

10

QCVN 19:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

01/01/2010

Còn hiệu lực

11

QCVN 02:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

18/07/2008

Còn hiệu lực

QUY CHUẨN VỀ NƯỚC

1

QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi 15/06/2016 Còn hiệu lực

2

QCVN 60-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu 01/03/2016 Còn hiệu lực

3

QCVN 13-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm 01/06/2015 Còn hiệu lực
4

QCVN 12-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

01/06/2015

Còn hiệu lực

5

QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản 01/03/2016 Còn hiệu lực

6

QCVN 10-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển

01/03/2016

Còn hiệu lực

7

QCVN 09-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

01/03/2016

Còn hiệu lực

8

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

01/03/2016

Còn hiệu lực

9

QCVN 01-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

01/06/2015

Còn hiệu lực

10

QCVN 52:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép

01/01/2014

Còn hiệu lực

11

QCVN 47:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn

18/02/2013

Còn hiệu lực

12

QCVN 40:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

15/02/2012

Còn hiệu lực

13

QCVN 39:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu

15/02/2012

Còn hiệu lực

14

QCVN 38:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh

15/02/2012

Còn hiệu lực

15

QCVN 29:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu 15/02/2011 Còn hiệu lực
16

QCVN 28:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế 15/02/2011 Còn hiệu lực
17

QCVN 25:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn 01/01/2010 Còn hiệu lực

18

QCVN 02:2009/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

01/12/2009

Còn hiệu lực

19

QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống 01/12/2009 Còn hiệu lực
20 QCVN 14:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

31/12/2008

Còn hiệu lực

QUY CHUẨN VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI

1

QCVN 50:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngư ỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

01/01/2014

Còn hiệu lực

2

QCVN 41:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng

01/03/2012

Còn hiệu lực

3

QCVN 07:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại

01/01/2010

Còn hiệu lực

4

TCVN 6707 : 2009

Chất thải nguy hại – dấu hiệu cảnh báo

-

Còn hiệu lực

 
--Môi Trường Á Châu---
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50
DMCA.com Protection Status