[Nghị định 40/2019/NĐ-CP] - hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2019

Monday, 22/07/2019, 08:33 GMT+7

[Nghị định 40/2019/NĐ-CP] - hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2019

[Nghị định 40/2019/NĐ-CP] - hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2019

Ngày 13/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định số 40/2019/NĐ-CP).​Nghị định 40/2019/NĐ-CP là văn bản pháp lý rất quan trọng, bãi bỏ, sửa đổi, thay thế và bổ sung nhiều nội dung của các Nghị định khác về bảo vệ môi trường nhằm quản lý tốt hơn trong công tác bảo vệ môi trường.

TAG:

Other news :

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50